Bemutatkozás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 173/2000. (04. 27.) számú határozatával a közoktatási intézmények gazdálkodási feladatainak közös lebonyolítására költségvetési szervet hozott létre.

A Közgyűlés a 230/2018.(X.18.) sz. normatív határozatával döntött arról, hogy a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet intézményének nevét 2019. január 1. napjától Pécsi Ellátó Központ elnevezésre változtatja, mely az alábbi feladatokat látja el: az intézmények műszaki, karbantartási, közbeszerzési és jogi tevékenységének koordinálása, bérleményüzemeltetés, a Polgármesteri Hivatal üzemeltetési feladatainak ellátása, valamint a közétkeztetéssel kapcsolatos operatív feladatok.

A Közgyűlés a 230/2018.(X.18.) sz. normatív határozatával döntött arról is, hogy a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet az alaptevékenységként költségvetési szerv gazdálkodási  feladatainak ellátására létrehozott költségvetési szervként végzett gazdasági  szervezeti feladatait megszünteti.

A költségvetési szerv közfeladata:

Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala működtetési feladatainak ellátása.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdése szerinti lakás- és helyiséggazdálkodási feladatok ellátása a vendégtanári/szolgálati lakások, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás és azokkal összefüggő nem lakás célú helyiségek /garázsok, közös helységek, műhelyek/, továbbá a nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségek tekintetében.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő orvosi rendelők állagmegóvása érdekében felmerülő karbantartási feladatok ellátása az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény rendelkezéseinek megvalósulása érdekében.

Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontja szerinti szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátásokhoz kapcsolódó közétkeztetési és szociális szolgáltatás biztosítása a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) bekezdés c. pontja alapján. Óvodai intézményi közétkeztetés, iskolai intézményi közétkeztetés, és szünidei intézményen kívüli étkeztetés rászoruló gyermekek részére a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (1) bekezdés b, d, g pontja alapján.

Az Mötv. 13. § (1) bekezdése és 15. §-a alapján a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási, a helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatási és a hajléktalan közfoglalkoztatási feladatok ellátása.

 

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A PEK külön megállapodás alapján ellátja az alábbi intézmények (a továbbiakban: Intézmények) műszaki intézményellátó tevékenységét, közbeszerzési és jogi tevékenységének koordinálását, és egyéb szolgáltató tevékenységét a költségvetési szervekkel megkötött külön megállapodás alapján:

Ellátja az alább felsorolt telephelyein az önkormányzat tulajdonában álló és működtetésében maradó térítési díjbeszedő helyek működtetésével kapcsolatos feladatokat.


Ellátja a közétkeztetéssel és szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat az alapító okirata 1.2.2. pontjában az 1-66. sorszám alatt felsorolt telephelyein, valamint a szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat az alapító okirata 1.2.2. pontjában a 67-68. sorszám alatt felsorolt telephelyein.

Ellátja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala működtetési feladatait az alapító okirata 1.2.2. pontjában a 70-75. sorszám alatt felsorolt telephelyein.

Ellátja a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló vendégtanári/szolgálati lakások működtetési feladatait az alapító okirata 1.2.2. pontjában a 76-81. sorszám alatt felsorolt telephelyein.

Ellátja a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő orvosi rendelők állagmegóvása érdekében felmerülő karbantartási feladatokat az alapító okirata 1.2.2. pontjában a 82-97. sorszám alatt felsorolt telephelyein.

Ellátja az átvett közfoglalkoztatási program keretén belül megvalósuló nyilvános illemhelyek karbantartását.

 

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

  1. közalkalmazotti jogviszony (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény)
  2. közfoglalkoztatási jogviszony (a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény)

 

A PEK feladatai és hatásköre

A PEK számára meghatározott feladat- és hatáskörök szervezeti egységek, dolgozók közötti megosztásáról az igazgató gondoskodik.

A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az Irányító szerv által a PEK egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel.

A PEK gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv.

Feladatainak ellátásához Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által jóváhagyott költségvetéssel rendelkezik.

Köz- és szociális étkeztetési, valamint szünidei gyermekétkeztetési feladatokat lát el.

Ellátja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala működtetési feladatait.

  1. szeptember 1. napjától ellátja az önkormányzati tulajdonú lakások üzemeltetési feladatait.
  1. március 1. napjától ellátja az önkormányzati tulajdonban álló nem lakás célú helyiségek kezelési és üzemeltetési feladatait.

 

PEK szervezeti felépítése

A PEK szervezeti felépítését és egyben a gazdasági szervezet felépítését, valamint a zés funkcionális függetlenségét bemutató szervezeti ábrát jelen SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza. A szervezeti egységek részletes feladatait az Ügyrendek határozzák meg. Az egyes munkakörökre meghatározott részletes feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák.

Az
oldal
tetejére