+36 (72) 514-640

Bemutatkozás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 173/2000. (04. 27.) számú határozatával a közoktatási intézmények gazdálkodási feladatainak közös lebonyolítására költségvetési szervet hozott létre.

 

A költségvetési szerv közfeladata:

Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (1), (3) bekezdéseiben meghatározott intézményműködtetés:

A működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. A működtető a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant az e törvény keretei között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint üzemelteti, karbantartja, gondoskodik az állagmegóvásról. Az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése a működtetőnek nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. A működtető köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan vagyonvédelméről.

A működtető feladata a köznevelési közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó helyiségek - ide nem értve a kiszolgáló helyiségeket - bútorzata, a nevelőmunkát segítő eszközök és taneszközök kivételével a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök és felszerelések, valamint anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A működtető feladata továbbá a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához jogszabály szerint szükséges technikai berendezések működtetése, javítása, karbantartása, cseréje és a tulajdonában lévő taneszközök, egyéb eszközök és felszerelések karbantartása.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala működtetési feladatainak ellátása.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti lakás- és helyiséggazdálkodási feladatok ellátása a vendégtanári/szolgálati lakások tekintetében.

 

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Az alábbiakban felsorolt és hozzá rendelt költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági, műszaki intézményellátó és egyéb szolgáltató tevékenységét végző szerv a 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) és (4b) bekezdése, valamint a költségvetési szervekkel megkötött, és Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése által jóváhagyott külön megállapodás alapján:

Ellátja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába adott és az alapító okirat 1.2.2. pontjában felsorolt telephelyein az önkormányzat tulajdonában álló és működtetésében maradó intézmények – feladatkörébe utalt – működtetésével kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a köz- és szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.

Ellátja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala működtetési feladatait az alapító okirat 1.2.2. pontjában a 36-42. sorszám alatt felsorolt telephelyein.

Ellátja a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló vendégtanári/szolgálati lakások működtetési feladatait az alapító okirat 1.2.2. pontjában a 2., 9., 26. és 43-50. sorszám alatt felsorolt telephelyein.

 

 

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

  1. közalkalmazotti jogviszony (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény)
  2. közfoglalkoztatási jogviszony (a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény)

 

Az Elszámolóház feladatai és hatásköre

Az Elszámolóház számára meghatározott feladat- és hatáskörök szervezeti egységek, dolgozók közötti megosztásáról az igazgató gondoskodik.

A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az Irányító szerv által az Elszámolóház egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel.

Az Elszámolóház gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv. A gazdasági szervezet a költségvetési szerv, az általa működtetett, illetve a hozzárendelt költségvetési szervek működéséért, üzemeltetéséért, a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért felelős szervezeti egység. Az Elszámolóházban a „szűken értelmezett” gazdasági szervezetet a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztály, a Pénzügyi Osztály és az Intézményműködtetési Osztály alkotja. Ellátja a saját és a hozzárendelt költségvetési szervek költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.

Az Elszámolóház alapvetően más – gazdasági szervezettel nem rendelkező – költségvetési szervek ellátására létrehozott helyi önkormányzati költségvetési szerv, mely biztosítja a jogszabályban a „gazdasági szervezet” részére meghatározott feladatokat, így

Az Elszámolóház tevékenysége során folyamatosan tájékoztatja az adott Intézményt az általa ellátott feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok és teljesítések alakulásáról (intézményi szinten), szükség esetén jelzéssel él a gazdálkodási fegyelem betartására vonatkozóan. A gazdálkodási feladatok biztosítása mellett annak ellenőrzésében is részt vesz belső ellenőr útján.

Az Elszámolóház koordinálja az Intézmények gazdasági ügyintézőinek feladatait, szakmai segítséget nyújt a gazdálkodási feladatok megoldásához, a szabályzatok elkészítéséhez.

Az Elszámolóház az általa működtetett Intézményegységek tekintetében:

Feladatainak ellátásához Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által jóváhagyott költségvetéssel rendelkezik. Kezeli az Elszámolóház költségvetésében szereplő - az Intézményegységek működése érdekében felmerülő -, a Város mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott „kiemelt üzemeltetési” költségvetési előirányzatokat, azokat elkülönítetten tartja nyilván. Lebonyolítja az Intézmények pénzforgalmát a fizetési számlákon keresztül, meghatározza a készpénzforgalom szabályait, és ellenőrzi a pénzforgalmat.

Köz- és szociális étkeztetési feladatokat lát el.

Ellátja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala működtetési feladatait

 

Az Elszámolóház szervezeti felépítése

Az Elszámolóház szervezeti felépítését és egyben a gazdasági szervezet felépítését, valamint a belső ellenőrzés funkcionális függetlenségét bemutató szervezeti ábrát jelen SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza. A szervezeti egységek részletes feladatait az Ügyrendek határozzák meg. Az egyes munkakörökre meghatározott részletes feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák.

Az
oldal
tetejére